ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I. úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky společnosti Wimmer International CZ s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“) jsou nedílnou součástí obsahu kupní smlouvy uvedené na líci této listiny (dále jen „smluvní formulář“), uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, jak jsou uvedeni ve smluvním formuláři (společně dále též jen „smluvní strany“).

2. Ustanovení smluvního formuláře upravená odchylně od těchto obchodních podmínek mají před těmito podmínkami přednost.

3. Vymezení některých pojmů pro účely těchto obchodních podmínek:

a) „zasláním běžným způsobem“ se rozumí zaslání písemného sdělení obyčejnou poštovní zásilkou, e-mailem nebo faxem, a to za použití kontaktních údajů uvedených ve smluvním formuláři;

b) „zasláním kvalifikovaným způsobem“ se rozumí zaslání písemného sdělení na listině formou doporučené poštovní zásilky na adresu smluvní strany uvedené ve smluvním formuláři;

c) „potvrzením doručení listiny“ se rozumí uvedení textu ´doručeno dne´, připojení data přijetí listiny, razítka smluvní strany, jména a příjmení podepisující osoby a podpisu této osoby;

d) „kupní smlouvou“ nebo „smlouvou“ se rozumí kupní smlouva o obsahu určeném ve smluvním formuláři a v těchto obchodních podmínkách.

 

II. prohlášení kupujícího

1.         Kupující prohlašuje a prodávajícího ujišťuje, že:

a)      má příslušné živnostenské oprávnění požadované českým právním řádem k uskutečňování obchodů podle této smlouvy;

b)      k postižení jeho majetku nebyl nařízen výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu či exekuce podle exekučního řádu;

c)      právním jednáním činěným na základě této smlouvy nezkracuje či nebude zkracovat jiného svého věřitele;

d)      není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku;

e)      nebylo rozhodnuto o jeho likvidaci;

d)      má dostatek likvidních prostředků pro účely splnění svých závazků vůči prodávajícímu, vzniklých na základě kupní smlouvy.

2.         Ukáže-li se jakékoliv prohlášení učiněné kupujícím v odst. 1 jako nepravdivé nebo dojde-li po uzavření smlouvy až do splnění všech závazků z ní vyplývajících ke změně okolností podstatných pro obsah tohoto prohlášení, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III. kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena uvedená ve smluvním formuláři je cenou bez daně z přidané hodnoty (DPH). Při vyúčtování kupní ceny bude připočtena DPH ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

2. Splatnost kupní ceny činí 14 dnů ode dne vystavení faktury, kterou bude kupní cena vyúčtována. Bude-li na faktuře uveden pozdější termín splatnosti, platí termín splatnosti uvedený na faktuře.

3. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu, kterou mu vyúčtuje kupní cenu včetně DPH za dodané zboží nejpozději do 14 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu.

4. Kupující je povinen na jednom vyhotovení faktury potvrdit přijetí faktury a takto upravenou fakturu zaslat kvalifikovaným způsobem prodávajícímu týž den, kdy fakturu převezme.

5. Odmítne-li kupující potvrdit přijetí faktury prodávajícího ve smyslu ustanovení odst. 5, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % kupní ceny včetně DPH účtované fakturou, jejíž přijetí kupující odmítnul potvrdit; prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu vždy na účet prodávajícího uvedený ve smluvním formuláři. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna v okamžiku připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

7. Poruší-li kupující povinnost zaplatit kupní cenu řádně a včas, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení se splněním výše uvedené povinnosti.

8. Přesáhne-li prodlení kupujícího se splněním povinnosti zaplatit včas a řádně kupní cenu prodávajícímu 14 dnů, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

IV. dodací podmínky

1. Není-li ve smluvním formuláři uvedeno jinak, nebo jestliže příslušný údaj ve smluvním formuláři chybí, bude zboží dodáno do místa, které je ve smluvním formuláři uvedeno jako sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště kupujícího. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží rovněž jeho předáním dopravci v místě svého sídla, provozovny nebo skladu k přepravě pro kupujícího.

2. Cena za dopravu zboží není zahrnuta v kupní ceně za zboží a jde v plném rozsahu k tíži kupujícího. Cena dopravy bude přeúčtována kupujícímu v rámci faktury za dodané zboží nebo samostatně nejpozději do 14 dnů od přijetí faktury dopravce prodávajícím.

3. Není-li ve smluvním formuláři uvedeno jinak, nebo jestliže příslušný údaj ve smluvním formuláři chybí, činí dodací lhůta 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn dodat zboží kupujícímu kdykoliv během dodací lhůty, je však povinen dodat zboží nejpozději v poslední den určené dodací lhůty. Dodací lhůta je zachována, jestliže bude zboží předáno v poslední den dodací lhůty dopravci k přepravě pro kupujícího. Jestliže ze smluvního formuláře vyplývá, že kupující je před dodáním zboží povinen poskytnout prodávajícímu určitou součinnost (předložit nákresy potřebné k výrobě zboží apod.), začíná běžet dodací lhůta teprve ode dne splnění povinnosti součinnosti kupujícím; je-li dodací lhůta určena pevným datem, do kdy má být zboží dodáno, prodlužuje se dodací lhůta o dobu prodlení kupujícího se splněním povinnosti součinnosti.

4. Není-li ve smluvním formuláři uvedeno jinak, nebo jestliže příslušný údaj ve smluvním formuláři chybí, bude zboží dodáno bez obalu nebo bude zabaleno pouze způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží. Zabalení zboží dle požadavku kupujícího jde v plném rozsahu k tíži kupujícího.

5. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit převzetí zboží na dodacím listu, který mu bude předložen při dodání zboží prodávajícím nebo dopravcem. Osoba, která bude jménem kupujícího zboží přebírat, je povinna na dodacím listu uvést čitelně datum převzetí zboží, své jméno a příjmení, připojit razítko kupujícího a svůj podpis. Do okamžiku řádného potvrzení dodacího listu není kupující oprávněn se zbožím nakládat. Povinnost převzít zboží je splněna teprve řádným potvrzením dodacího listu. Odmítne-li kupující řádně potvrdit dodací list, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 50 % kupní ceny za dodávané zboží včetně DPH; prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

6. Prodávající není povinen dodat zboží kupujícímu v dodací lhůtě v případě, že má za kupujícím jakékoliv neuhrazené splatné finanční pohledávky, a to z jakéhokoliv právního titulu. V takovém případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží kupujícímu a dodací lhůta se prodlužuje tak, že uplyne teprve po 14 dnech od uhrazení veškerých splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Nedojde-li k zániku splatných závazků kupujícího vůči prodávajícímu do 30 dnů od uplynutí původní dodací lhůty, prodávající je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

V. přechod vlastnického práva ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

2. Je-li zboží dodáváno prodávajícím kupujícímu do jeho sídla nebo místa podnikání, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme.

3. Dodá-li prodávající zboží prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci v sídle, provozovně nebo skladu prodávajícího k přepravě pro kupujícího.

4. Prodávající je povinen uzavřít pojištění zboží při přepravě pro kupujícího pouze tehdy, bude-li tak písemně sjednáno s kupujícím.

VI. záruka za jakost, vady zboží a jejich reklamace

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení dle kupní smlouvy a není-li v tomto smyslu v kupní smlouvě nic uvedeno, v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený v kupní smlouvě, nebo není-li tento účel v kupní smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá.

2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v trvání 6 měsíců. Záruční lhůta počne běžet okamžikem, kdy bude kupujícímu umožněno se zbožím nakládat.

3. Kupující je povinen provést prohlídku zboží nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy mu bude umožněno se zbožím nakládat. Zjistí-li kupující při prohlídce vady zboží, je povinen tyto vady reklamovat prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od provedení prohlídky zboží. Jiné vady zboží než ty, které měl kupující při vynaložení odborné péče zjistit při prohlídce zboží, je kupující povinen reklamovat do 3 dnů ode dne, kdy vady zjistí, nejpozději však do konce záruční lhůty uvedené v odst. 2.

4. Každá reklamace vad zboží musí být provedena písemně, musí být prodávajícímu zaslána kvalifikovaným způsobem a musí být prodávajícímu doručena nejpozději v poslední den záruční lhůty. V písemné reklamaci musí být uvedena přesná specifikace vady a volba nároku kupujícího z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží. K reklamaci musí být přiložena listina, která prokazuje, že vadné zboží bylo dodáno prodávajícím.

5. Smluvní strany sjednávají, že dodáním zboží s vadami je smlouva porušena podstatným způsobem pouze v případě, že

a) jde o vady, které mělo zboží již v době přechodu nebezpeční škody na zboží na kupujícího,

b) jedná se o vady zjevné, které jsou zjistitelné při prohlídce zboží dle odst. 3 a ve lhůtě tam uvedené byly řádně reklamovány, a

c) vady se týkají více než 50 % dodaného zboží a činí zboží neupotřebitelným.

V ostatních případech se dodání zboží s vadami považuje za nepodstatné porušení smlouvy.

VII. všeobecná ujednání

1. Je-li kupní smlouvou dáno některé smluvní straně právo na zaplacení smluvní pokuty, nemůže se oprávněná strana domáhat též náhrady škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

2. Je-li zákonem nebo kupní smlouvou dáno některé ze smluvních stran právo odstoupit od smlouvy, nastávají účinky odstoupení v okamžiku, kdy písemný projev vůle smluvní strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé smluvní straně. Právo na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody, pokud je dáno, není odstoupením od smlouvy dotčeno.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory týkající se výkladu nebo naplňování kupní smlouvy budou řešit přednostně smírnou cestou. Nebude-li smírné řešení možné, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, že místně příslušným soudem pro soudní řešení veškerých sporů je v závislosti na věcné příslušnosti Okresní či Krajský soud v Českých Budějovicích.

4. Pokud by některé ustanovení smluvního formuláře nebo těchto obchodních podmínek bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stane, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu hospodářskému účelu a smyslu.

 

Privacy Policy Privacy Statement for the Use of Google Analytics This website uses functions of the web analytics service Google Analytics.