VZOR OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení popisuje, jak společnost Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG ("my") zpracovává vaše osobní údaje.

1. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje 
Vaše osobní údaje uvedené v bodě 2 budeme zpracovávat pro následující účely:
a)    Obchodní vztahy s našimi zákazníky a dodavateli
b)    Zasílání informací zájemcům o naše produkty/společnost 
c)    Dodržování zákonných nebo úředních předpisů
d)    Provozování aktivit pronájmu v našem online půjčovním parku.
e)    Provozování prodejních aktivit prostřednictvím našeho konfigurátoru lžic pro rypadla 
f)    Zasílání informací prostřednictvím našich kontaktních formulářů
g)    Správu zaměstnanců
h)    K výběru uchazečů 
Tyto údaje shromažďujeme během procesu objednávání nebo v souvislosti s dotazy či kontakty, které nám byly zaslány.
Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vyřízení objednávky.

2. Kategorie zpracovávaných údajů a právní základ pro zpracování 
Vaše zadané osobní údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), kterým je dosažení účelů uvedených výše v bodě 1: 
Adresa a kontaktní údaje (včetně telefonních čísel a e-mailových adres) a profesní údaje (například obor, ve kterém pracujete): Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, funkce, pracoviště. Nezpracováváme žádné citlivé ("zvláštní") kategorie údajů, s výjimkou údajů týkajících se zaměstnanců společnosti Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG a uchazečů o zaměstnání.

3. Předávání vašich osobních údajů 
Zásadně nepředáváme žádné údaje, které nám byly poskytnuty ke zpracování, třetím stranám bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nebo bez výslovného oznámení o tomto předání.

4.  Doba uchovávání
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kterou budeme rozumně považovat za nezbytnou k dosažení účelů uvedených v bodě 1 a kterou povolují platné právní předpisy. Vaše osobní údaje uchováváme v každém případě tak dlouho, dokud existují zákonné povinnosti uchovávání nebo dokud neuplynou promlčecí lhůty případných právních nároků.

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 
Podle platných právních předpisů máte mimo jiné právo (v souladu s platnými právními předpisy) (i) ověřit, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme, a získat kopie těchto údajů, (ii) požadovat, abychom opravili, doplnili nebo vymazali vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, (iii) požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, (iv) vznést za určitých okolností námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, a (vii) podat stížnost u příslušného orgánu.

 6.    Naše kontaktní údaje
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás:
Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Industriestr. 3 3
5303 Thalgau
Telefon: +43-6235-6655-222
Telefon: 0043676848998228
E-Mail: [email protected]


Poslední aktualizace v červenci 2021.

Právní informace o webových stránkách

1. Obecné informace ohledně shromažďování údajů na webových stránkách

Kdo zodpovídá za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Údaje na těchto stránkách zpracovává provozovatel webových stránek. Kontakt na provozovatele najdete v sekci impressum.

Jakým způsobem shromažďujeme údaje o Vaší osobě?

Údaje o Vaší osobě se získávají jednak tak, že nám je sdělíte. To jsou například údaje, které zadáváte v kontaktním formuláři.

Jiné údaje automaticky shromažďují IT systémy při návštěvě našich stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo doba přístupu na stránky). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile vstoupíte na naše stránky.

K čemu využíváme údaje o Vaší osobě?

Některé údaje se získávají, abychom mohli zaručit bezchybné fungování stránek. Jiné údaje můžeme využít k analýze Vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ve vztahu k Vašim údajům?

Kdykoliv máte právo bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu ukládaných údajů o Vaší osobě. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně tohoto i ohledně dalších otázek týkajících se ochrany osobních údajů se na nás kdykoliv můžete obrátit na adrese uvedené v impressum. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje poskytovatele třetí strany

Při návštěvě našich stránek se Vaše chování při procházení může statisticky vyhodnocovat. K tomu dochází především využitím souborů cookies a takzvaných analytických programů. Analýza chování při procházení webu probíhá zpravidla anonymně, prostřednictvím chování při surfování Vás nelze zpětně vysledovat. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo jí zabránit tak, že nebudete využívat některé nástroje. Detailní informace k tomuto najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tuto analýzu můžete odmítnout. O možnostech vyjádření nesouhlasu Vás budeme informovat v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Oznámení o ochraně osobních údajů a povinně zveřejňované informace

Provozovatel těchto stránek bere ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů i s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Při používání těchto stránek získáváme různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které Vás mohou identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké údaje získáváme a k čemu je využíváme. Udává také, jak a za jakým účelem se tak děje.

Upozorňujeme, že přenos´údajů přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) nemusí být vždy bezpečný. Úplná ochrana údajů před přístupem třetí strany není možná.

Orgánem odpovědným za zpracování údajů na těchto stránkách je společnost

Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Industriestr. 3
5303 Thalgau
Telefon: +43-6235-6655-222
Telefon: 0043676848998228
E-mail: [email protected]

SSL, resp. TLS šifrování

Tyto stránky využívají z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrných informací, jako například objednávek nebo dotazníků, které nám jakožto provozovateli stránek posíláte, SSL, resp. TLS šifrování. Šifrované připojení poznáte tak, že se „http://“ v adresním řádku prohlížeče změní na „https://“a ukáže se symbol zámku.

Je-li SSL, potažmo TLS šifrování aktivováno, nemůže třetí strana údaje, které nám zasíláte, přečíst.

Informace, blokování, vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o údajích, které se o Vaší osobě ukládají, jejich původu, příjemci a účelu zpracování, příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Ohledně tohoto i ohledně dalších otázek týkajících se osobních údajů se na nás kdykoliv můžete obrátit na adrese uvedené v impressum.

Nesouhlas s reklamními e-maily

Tímto odmítáme využívání povinně zveřejňovaných kontaktních údajů k zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právo v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, například spamu v e-mailu, podniknout právní kroky.

Shromažďování údajů na našich stránkách
Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, uložíme údaje z tohoto formuláře, včetně zde uvedených kontaktních údajů, za účelem zpracování dotazu a pro případ doplňujících otázek. Tyto údaje nebudeme předávat dál bez Vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tak probíhá výhradně na základě Vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) zákona o GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Za tímto účelem postačí zaslat nám neformální e-mail. Zákonnost procesů získávání údajů před odvoláním zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které zadáte v kontaktním formuláři, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o vymazání, neodvoláte souhlas s uchováváním nebo nepomine důvod uchovávání údajů (např. po uzavření dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

Soubory cookies

Naše stránky využívají tzv. soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se prostřednictvím prohlížeče ukládají do koncového zařízení. Nezpůsobují žádné škody. Cookies používáme, abychom mohli nabídku tvořit uživatelsky přívětivějším způsobem. Některé soubory cookies zůstávají uložené v koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě. Pokud s tím nesouhlasíte, můžete nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o nastavení cookies a abyste je povolovali jen v jednotlivých případech. Při deaktivací cookies může být fungování našich stránek omezené.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek získává a informace automaticky ukládá do takzvaných souborů protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jedná se o tyto informace

druh a verze prohlížeče
používaný operační systém
HTTP referer
název hostitele přistupujícího počítače
čas požadavku serveru
IP adresa
Tyto údaje nebudeme propojovat s jinými zdroji údajů. Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) zákona o GDPR. Provozovatel stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci svých stránek – za tím účelem je nutné ukládat soubory protokolu serveru.

Analytické nástroje a reklama
Google Analytics

Naše stránky využívají funkce analytického nástroje Google Analytiics. Poskytovatelem je společnost Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Za tímto účelem se využívají cookies, které umožňují analyzovat používání stránek uživatelem. Takto vzniklé informace se přenáší na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Můžete tomu zabránit, když nastavíte prohlížeč tak, aby neukládal žádné soubory cookies.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu týkající se automatického zpracovávání údajů.

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je vylepšování nabídky a webových stránek. Jelikož je pro nás soukromí uživatelů důležité, uživatelské údaje pseudonymizujeme.

IP adresu budeme zaznamenávat, ale okamžitě (např. vymazáním posledních 8 bitů) pseudonymizovat. Tím je umožněná jen přibližná lokalizace.

Zpracovávání údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96, odst. 3 zákona o elektronických komunikacích TKG a čl. 6, odst. 1, písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) zákona o GDPR.

Kromě toho je společnost Google certifikovaná dle dohody Privacy Shield, což je zárukou dodržování evropského zákona na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Uživatelské údaje se budou ukládat po dobu 14 měsíců.

Podrobné informace o tom, jak společnost Google údaje využívá, možnostech nastavení a odmítnutí souhlasu najdete na následujících stránkách Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Využívání údajů společností Google při používání stránek nebo aplikací našich partnerů“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Využívání údajů k reklamním účelům“), www.google.de/settings/ads („Spravování informací, které společnost Google používá k zobrazování reklamy“).

Google Maps

Využíváme mapy služby „Google Maps” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, vyjádření nesouhlasu: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts

Používáme typy písma („Google Fonts“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/, vyjádření nesouhlasu: adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Funkci „ReCaptcha“ využíváme například proto, abychom zabránili botům zadávat údaje do online formulářů. Tuto službu nabízí společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.com/policies/privacy/, vyjádření nesouhlasu: adssettings.google.com/authenticated.

Služba Google remarketing

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je vylepšování nabídky a webových stránek. Za tímto účelem využíváme marketingové a remarketingové služby (zkráceně „Google-Marketing-Services”) společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“).

Společnost Google je certifikovaná dle dohody Privacy Shield, což je zárukou dodržování evropského zákona na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Prostřednictvím marketingových služeb společnosti Google umíme reklamu pro naše stránky a na našich stránkách cíleně zobrazovat tak, abychom uživatelům ukazovali jen tu reklamu, která odráží jejich potenciální zájmy. Za tímto účelem společnost Google využívá kódování a používá takzvané (re)marketingové tagy, jejichž prostřednictvím se jednotlivé soubory cookies ukládají do prohlížeče uživatele. Používání souborů cookies viz výše

Získané informace může společnost Google kombinovat i s podobnými informacemi z jiných zdrojů. Když uživatel následně navštíví jinou stránku, může se mu zobrazovat reklama přizpůsobená jeho zájmům.

Kromě toho se prostřednictvím služby Google Analytics zaznamenává IP adresa uživatele, ale okamžitě (např. vymazáním posledních 8 bitů) se pseudonymizuje. Tím je umožněna jen přibližná lokalizace – reklamy nejsou určené a cílené na konkrétní osobu, nýbrž na majitele souborů cookies bez ohledu na to, kdo jím je. To samozřejmě neplatí, pokud uživatel společnosti Google výslovně udělil souhlas zpracovávat údaje bez pseudonymizace. Informace, které se o uživateli shromáždí prostřednictvím marketingových služeb společnosti Google, se předávají společnosti Google a ukládají na servery v USA. IP adresa uživatele se nepropojuje s údaji o uživateli v rámci ostatních nabídek společnosti Google.

Kromě jiného používáme cookies marketingové služby společnosti Google „Google AdWords“, případně zobrazujeme reklamní sdělení na základě marketingové služby společnosti Google „AdSense“ a jejích cookies. Další informace týkající se toho, jak společnost Google využívá údaje k marketingovým účelům, najdete na stránkách policies.google.com/technologies/ads, prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na stránkách www.google.com/policies/privacy.

K integraci a centrální správě analytických a marketingových služeb, které nabízí společnost Google, na našich stránkách dále využíváme „Google Tag Manager“.

Hotjar

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je vylepšování nabídky a webových stránek. Za tímto účelem využíváme Hotjar, abychom lépe porozuměli potřebám uživatelů a optimizovali nabídku na těchto stránkách. Prostřednictvím technologie Hotjar získáváme lepší povědomí o uživatelích (např. kolik času stráví na té které stránce, na jaké odkazy klikají, co se jim líbí a co naopak ne). To nám na základě zpětné vazby pomáhá přizpůsobit nabídku uživateli. Nástroj Hotjar pracuje s cookies (viz výše) a dalšími technologiemi za účelem shromažďování údajů o chování našich uživatelů a jejich koncových zařízeních (především o IP adrese zařízení (získává a ukládá se pouze v anonymizované podobě), o velikosti obrazovky, druhu zařízení (identifikátor UDI), používaném prohlížeči, místě (jen země) – k zobrazení stránek v preferovaném jazyce). Tyto informace ukládá Hotjar do pseudonymizovaného uživatelského profilu. Hotjar ani my nevyužíváme informace k identifikaci jednotlivých uživatelů ani je nepropojujeme s dalšími údaji o jednotlivých uživatelích. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů Hotjar: www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

S ukládáním uživatelského profilu a informací o návštěvě našich stránek prostřednictvím nástroje Hotjar i s využitím sledovacích cookies na jiných stránkách můžete vyjádřit nesouhlas kliknutím na tento odkaz.

Cloudflare

Naše stránky využívají funkce nástroje CloudFlare. Poskytovatelem je společnost CloudFlare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Provozovatel těchto stránek využívá služeb společnosti CloudFlare. CloudFlare nabízí tzv. Content Delivery Network (CDN), celosvětově rozšířenou síť pro doručování obsahu protokolem DNS. Technicky probíhá přenos informací mezi Vaším prohlížečem a našimi stránkami skrze síť CloudFlare. Nástroj CloudFlare je tedy schopen analyzovat přenos údajů mezi uživatelem a našimi stránkami, aby například rozpoznal a odvrátil úok na naše služby. CloudFlare navíc za určitých okolností do Vašeho počítače ukládá soubory cookies za účelem optimalizace a analýzy. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, převážně v rámci vážení kolidujících zájmů, na optimální propagaci naší nabídky dle čl. 6, odst. 1, str. 1, písm. f) zákona o GDPR. Další informace najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů CloudFlare.

Sociální média
Na sociálních sítích a platformách se prezentujeme online, abychom mohli komunikovat s uživateli, zájemci a zákazníky, kteří jsou zde aktivní. Při přístupu na tyto sítě a platformy platí obchodní podmínky a předpisy ohledně zpracovávání údajů příslušného provozovatele.

Není-li v našem prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeno jinak, zpracováváme údaje o uživateli, pokud s námi komunikuje na sociálních sítích a platformách.

Využívání sociálních pluginů Facebooku

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je vylepšování nabídky, analýza, optimalizace a ekonomický provoz webových stránek. Za tímto účelem využíváme sociální pluginy („pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pluginy na stránkách představuje obsah, jako je grafika, texty, videa nebo interaktivní prvky. Poznáte je podle log Facebooku („f“ na odpovídajícím pozadí, znak palce nahoru nebo pojmy jako „Like“ nebo „To se mi líbí“) či označení „sociální plugin Facebook“. Seznam a vzhled sociálních pluginů Facebooku najdete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/.

Společnost Facebook je certifikovaná dle dohody Privacy Shield, což je zárukou dodržování evropského zákona na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Další informace týkající se toho, jak Facebook získává informace, ohledně dalšího zpracovávání a využívání údajů stejně jako práva uživatelů a možnosti nastavení ohledně ochrany soukromí najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Součástí naší online nabídky mohou být i obsah a funkce služby Instagram. Tento obsah nabízí společnost Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jedná se například o obrázky, videa, texty a tlačítka, jejichž prostřednictvím může uživatel reagovat na obsah. Pokud je uživatel členem Instagramu, může Instagram přiřazovat obsah a funkce stávajícímu uživatelskému profilu. Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách Instagramu: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Součástí naší online nabídky mohou být i obsah a funkce služby LinkedIn. Tyto služby nabízí společnost LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. Jedná se například o obrázky, videa, texty a tlačítka, jejichž prostřednictvím může uživatel reagovat na obsah. Pokud je uživatel členem LinkedIn, může LinkedIn přiřazovat obsah a funkce stávajícímu uživatelskému profilu. Prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Společnost LinkedIn je certifikovaná dle dohody Privacy Shield, což je zárukou dodržování evropského zákona na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active).

Vimeo

Součástí našich stránek mohou být i videa z platformy Vimeo. Tato videa nabízí společnost Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy.

Youtube

Součástí našich stránek mohou být i videa z platformy YouTube. Tato videa nabízí společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, vyjádření nesouhlasu: https://adssettings.google.com/authenticated.

Vaše práva
V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, odvolání a vznesení námitky. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů je v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo že bylo jiným způsobem porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Rakousku je tímto úřadem Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.