VZOR OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení popisuje, jak společnost Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG ("my") zpracovává vaše osobní údaje.

1. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje 
Vaše osobní údaje uvedené v bodě 2 budeme zpracovávat pro následující účely:
a)    Obchodní vztahy s našimi zákazníky a dodavateli
b)    Zasílání informací zájemcům o naše produkty/společnost 
c)    Dodržování zákonných nebo úředních předpisů
d)    Provozování aktivit pronájmu v našem online půjčovním parku.
e)    Provozování prodejních aktivit prostřednictvím našeho konfigurátoru lžic pro rypadla 
f)    Zasílání informací prostřednictvím našich kontaktních formulářů
g)    Správu zaměstnanců
h)    K výběru uchazečů 
Tyto údaje shromažďujeme během procesu objednávání nebo v souvislosti s dotazy či kontakty, které nám byly zaslány.
Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vyřízení objednávky.

2. Kategorie zpracovávaných údajů a právní základ pro zpracování 
Vaše zadané osobní údaje zpracováváme na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), kterým je dosažení účelů uvedených výše v bodě 1: 
Adresa a kontaktní údaje (včetně telefonních čísel a e-mailových adres) a profesní údaje (například obor, ve kterém pracujete): Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, funkce, pracoviště. Nezpracováváme žádné citlivé ("zvláštní") kategorie údajů, s výjimkou údajů týkajících se zaměstnanců společnosti Wimmer Hartstahl GmbH & Co KG a uchazečů o zaměstnání.

3. Předávání vašich osobních údajů 
Zásadně nepředáváme žádné údaje, které nám byly poskytnuty ke zpracování, třetím stranám bez výslovného souhlasu dotyčné osoby nebo bez výslovného oznámení o tomto předání.

4.  Doba uchovávání
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kterou budeme rozumně považovat za nezbytnou k dosažení účelů uvedených v bodě 1 a kterou povolují platné právní předpisy. Vaše osobní údaje uchováváme v každém případě tak dlouho, dokud existují zákonné povinnosti uchovávání nebo dokud neuplynou promlčecí lhůty případných právních nároků.

5. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji 
Podle platných právních předpisů máte mimo jiné právo (v souladu s platnými právními předpisy) (i) ověřit, zda a jaké osobní údaje o vás uchováváme, a získat kopie těchto údajů, (ii) požadovat, abychom opravili, doplnili nebo vymazali vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nejsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, (iii) požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, (iv) vznést za určitých okolností námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním, (v) požádat o přenositelnost údajů, (vi) znát totožnost třetích stran, kterým jsou vaše osobní údaje předávány, a (vii) podat stížnost u příslušného orgánu.

 6.    Naše kontaktní údaje
Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás:
Wimmer Hartstahl Gesellschaft m.b.H. & Co. KG
Industriestr. 3 3
5303 Thalgau
Telefon: +43-6235-6655-222
Telefon: 0043676848998228
E-Mail: [email protected]


Poslední aktualizace v červenci 2021.