Všeobecné obchodní podmínky

VOP

1. Obecně

Nejsou-li písemně dohodnuty žádné jiné podmínky, platí pro všechny naše dodávky a služby níže uvedené všeobecné obchodní podmínky. Mají-li mít jakékoli odchylky od uvedených podmínek právní účinnost, je vyžadována jejich písemná forma. Písemnou formu musí mít také odstoupení od této smlouvy.

2. Rozsah a povinnosti dodávky

Pro rozsah a povinnosti dodávky je rozhodující objednávka objednavatele. Nevznese-li objednavatel písemnou námitku do tří dnů po obdržení našeho potvrzení objednávky, které se liší od objednávky objednavatele, je naše potvrzení objednávky považováno za dohodnuté. Změny v objednávce provedené objednavatelem jsou platné pouze v případě, že jsou námi písemně potvrzené. Všechny naše nabídky jsou nezávazné a otevřené. Údaje v popisu služeb (hmotnost a kvalita, provozní náklady atd., jsou pouze přibližné). Údaje v katalozích, brožurách apod. nejsou závazné a stávají se součástí smlouvy pouze v případě, že jsou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky.

3. Ceny

Veškeré dohodnuté ceny jsou platné jako netto ceny přímo z našeho výrobního závodu. Všechny ceny jsou bez balného, dopravy a pojištění. Pokud budeme pověřeni zabalením, dopravou a pojištěním, budou tyto náklady naúčtovány objednavateli. V případě expedice zboží do třetích zemí, hradí zákazník veškerá cla, daně a jiné veřejné poplatky.

4. Dodací lhůta

Potvrzená dodací lhůta je nezávazná s výjimkou případu, kdy je dohodnut fixní termín. Nároky na náhradu škody z důvodu překročení dodací lhůty jsou vyloučeny. Pokud bychom se po potvrzení objednávky dozvěděli o ekonomických poměrech zákazníka a zákazníkem by nebyl zaručen náš nárok, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

5. Dodání

K plnění a převodu rizika dochází vždy s odesláním zboží z našeho dodavatelského závodu. Kontrola zboží proto musí proběhnout v našem závodě. V případě prodlení objednavatele při převzetí, přechází rizika na objednavatele již v okamžiku našeho prohlášení o připravenosti k dodání. Pokud nejsou výslovně písemně vyloučena dílčí plnění, jsou tato kdykoli povolena. Pokud není písemně dohodnuto jinak, určujeme způsob odeslání my. Přerušení provozu, případy vyšší moci, bez ohledu na to, zda k nim dojde u nás nebo našich dodavatelů, nás zbavují povinnosti dodání nebo dodržení dohodnutých dodacích lhůt. Jsme oprávněni uskutečnit dodávku dodatečně po odstranění závady. Všechny dodávky jsou prováděny ze sídla dodavatele na účet, rizika jakož i náklady objednavatele. Objednané zboží / služby jsou pojištěny pouze na základě výslovné písemné objednávky a na náklady zákazníka.

6. Záruka / odpovědnost / náhrada škody

Na rozdíl od ustanovení § 933 odst. 1 AGBG je záruční doba v každém případě 6 měsíců.
Objednavatel je povinen provést okamžitou kontrolu a popř. reklamaci. Reklamace se považuje za včasnou, pokud je nám podána písemně do 8 dnů po dodání zboží nebo od výskytu vady. Objednavatel není oprávněn vznést námitku proti celé dodávce, pokud jsou vadné pouze její části. Jsme povinni reklamované díly dodatečně dodat nebo vyměnit. Záruka zaniká, pokud byl předmět koupě třetí stranou upravován nebo pokud došlo k instalaci dílů cizího původu. Na opravy a na použité předměty nákupu se žádná záruka nevztahuje. Pokud bude zboží v průběhu záruční lhůty prodáno dále, záruka zaniká. Objednavatel není oprávněn odstoupit od nároků z titulu záruky.  V případě hrubé nedbalosti je odpovědnost omezena do výše hodnoty zakázky, maximálně však do výše částky kryté pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikání (s výjimkou úrazu).  Neodpovídáme za nepřímé škody, ušlý zisk, ztrátu zájmu, neuskutečněné úspory, následné a finanční škody a škody vzniklé v důsledku nároků třetích stran nebo za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, přirozeným opotřebením, nesprávnou nebo nedbalou manipulací nebo skladováním.

Záruční nebo reklamační nárok vzniká v zásadě až po předložení kompletně vyplněného reklamačního formuláře společnosti Wimmer. Pro záruční práce prováděné přes prodejce, popř. zákazníky byly změněny následující zásady: V případě, že jsou uplatněny oprávněné záruční nároky, zašle nám objednavatel reklamované zboží na vlastní náklady a vlastní riziko. Po odstranění závad bude zboží vráceno zákazníkovi na náklady a riziko zákazníka. Za odstranění závad realizované přes prodejce nebo zákazníky nepřebíráme náklady. Náklady na přepravu budou proplaceny zpravidla pouze v případě nesprávně dodaných součástí, pokud bude do 3 dnů podána písemná reklamace. Pro předávání příloh od společnosti Wimmer platí následující zásady:

- všechna přídavná zařízení musí být předána vyškoleným personálem a seřízena podle našich specifikací.

- Dodané seřizovací protokoly musí být vyplněny a zaslány společnosti Wimmer do 1 týdne po předání jednotky.

Pokud tyto služby nelze prokázat, nevzniká nárok na záruku. Pro instalaci přídavných zařízení a příslušenství Wimmer prováděnou prodejcem nebo zákazníkem platí následující základní zásady:

- Společnost Wimmer ručí pouze za funkčnost dodaných komponentů. Vzhledem k velké rozmanitosti konstrukcí hydraulických rypadel neposkytuje společnost Wimmer žádnou záruku na správnou funkci hotové konstrukce. Typ nebo přesné provedení nástavby musí prodejce nebo zákazník přizpůsobit konstrukci rypadla.

Náhradní dodávky náhradních dílů, které jsou předmětem reklamace, budou vždy zpoplatněny a budou provedeny až po vrácení vadného náhradního dílu a kladném vyřízení reklamace.

K zásilce musí být přiložen dodací list s kopií reklamace. I zde platí pravidlo, že nebudeme přebírat žádné náklady na dopravu. Zpětná dodávka vadných dílů musí dorazit do závodu v Thalgau do 30 dnů od obdržení reklamace, jinak je reklamace neplatná.

7. Platba

Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné při vystavení. Pokud byla dohodnuta platba na splátky, je i v případě nezaplacení pouze jedné splátky splátkový kalendář ukončen a celá dlužná částka je splatná okamžitě. V případě, že se zákazník dostane do prodlení s platbou, již nejsme povinni nadále plnit objednávky, které ještě nebyly provedeny. Platby můžeme s účinností přijímat pouze my sami. K přijímání peněz není oprávněn žádný zástupce. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení v souladu s § 456 rakouského obchodního zákoníku (náhradu škody přesahující tuto částku můžeme požadovat samostatně), jakož i požadovat náklady na prověřování, vymáhání a právní zastoupení, pokud jsou nezbytné k příslušnému soudnímu řízení. To zahrnuje paušální částku 40,00 EUR bez ohledu na případné další náklady na vymáhání (ve smyslu § 1333 odst. 2 ABGB). V případě opoždění platby budou platby nejprve zúčtovány z nákladů, poté z úroků, a nakonec z hlavní částky. Pokud má zákazník několik existujících dluhových závazků, platby se nejprve započítají proti nezajištěným pohledávkám a poté proti nejstarším dluhovým závazkům. Hlášení závad neopravňuje zákazníka k zadržování plateb. Vyrovnání je vyloučeno. V případě opoždění platby jsme při stanovení dodatečné lhůty 14 dnů oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu vzniklé škody a ušlého zisku nebo ujednanou pokutu ve výši 10 % dohodnuté ceny.

8. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení kupní ceny nebo až do vyrovnání všech ostatních pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu zůstává zboží našim majetkem. Objednavatel není oprávněn zboží s výhradou vlastnického práva prodávat dále nebo pronajímat. V případě, že je dodané zboží určeno k dalšímu prodeji objednavatelem, postoupí nám objednavatel při dalším prodeji svoji pohledávku z kupní ceny vůči svému zákazníkovi.

Jsme oprávněni vymáhat postoupenou pohledávku z kupní ceny přímo u zákazníka objednavatele, avšak nejsme k tomu povinni. Objednavatel nesmí dát dodané zboží s výhradou vlastnického práva do zástavy. Objednavatel nás musí okamžitě informovat o obstavení zboží. Náklady na jakékoli exkurzivní řízení musí nést zákazník.

9. Volba práva, místo plnění a soudní příslušnost

Platnost rakouských právních předpisů. Místem plnění je náš výrobní závod, příslušným soudem je město Salcburk.

10. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a soukromí dotčených osob je pro nás obzvláště důležitá. Osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EG  (DSGVO), zákon o ochraně osobních údajů ve znění účinném od 25. 5. 2018, zákon o telekomunikacích z roku 2003]."

My i klient jsme povinni dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (DSG), obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) jakož i veškeré další zákonné povinnosti týkající se důvěrných dat.

Zpracováváme osobní údaje potřebné pro účely plnění smlouvy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů (oznámení o ochraně osobních údajů) podle čl. 13 a násl. DSGVO naleznete na naší domovské stránce: www.wimmer.info/datenschutz.

Zákazník je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu osobních údajů, zejména ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (např. získat prohlášení o souhlasu dotčených osob), abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely smluvního vztahu.

Objednatel souhlasí s přijímáním zpráv pro reklamní účely od zhotovitele nebo od společností, které zhotovitel za tímto účelem pověřil v souladu s § 107 zákona o telekomunikacích (TKG). Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat na adrese [email protected].

Máte dotazy k našim výrobkům?

Náš kompetentní tým je vám k dispozici!

High Five

Další témata

[Translate to Česky:]

Digitalizace a...

Virtuální vzdálená...

Servis a opravy