Všeobecné obchodní podmínky

VOP

1. Obecně

Níže uvedené všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny naše dodávky a služby, pokud nejsou písemně dohodnuty žádné jiné podmínky. Pokud mají mít jakékoli odchylky od uvedených podmínek právní účinnost, vyžadují písemnou formu. Písemnou formu musí mít také odstoupení od této smlouvy. Osobami oprávněnými k podpisu jsou v naší firmě jednatelé firmy a zplnomocnění zástupci firmy zaregistrovaní v obchodním rejstříku.

2. Rozsah a povinnosti dodávky

Pro rozsah a povinnosti dodávky je rozhodující objednávka objednavatele. V případě, že se naše potvrzení objednávky liší od objednávky objednavatele, je naše potvrzení objednávky považováno za dohodnuté, pokud objednavatel nevznese proti našemu potvrzení objednávky písemnou námitku do tří dnů po jejím obdržení. Změny v objednávce provedené objednavatelem jsou platné pouze v případě, že jsou námi písemně potvrzené. Všechny naše nabídky jsou nezávazné a otevřené. Údaje o specifikacích výkonů, hmotnosti a kvalitě, provozních nákladech apod. jsou přibližné.

3. Ceny

Všechny dohodnuté ceny jsou platné jako čisté ceny přímo z našeho výrobního závodu. Všechny ceny platí bez obalu, dopravy a pojištění. Pokud budeme pověřeni zabalením, dopravou a pojištěním, budou tyto náklady naúčtovány objednavateli. 
V případě expedice zboží do třetích zemí, hradí zákazník veškerá cla, daně a jiné veřejné poplatky.

4. Dodací lhůta

Potvrzená dodací lhůta je nezávazná s výjimkou případu, kdy je dohodnut fixní termín. Nároky na náhradu škody z důvodu překročení dodací lhůty jsou vyloučeny. Vyhrazujeme si právo na odstoupení od smlouvy pro případ, že se po potvrzení objednávky dozvíme o poměrech v ekonomické situaci objednavatele a objednavatel nebude schopen zajistit zaplacení našich pohledávek.

5. Dodání

Plnění a přechod rizika proběhne vždy při odeslání zboží z našeho dodavatelského závodu. Kontrola zboží proto musí proběhnout v našem závodě.
V případě prodlení objednavatele při převzetí přechází rizika na objednavatele již v okamžiku našeho prohlášení o připravenosti k dodání. Pokud nejsou výslovně písemně vyloučena dílčí plnění, jsou kdykoli povolena. Způsob odeslání určujeme my, pokud není písemně dohodnuto jinak.
Provozní poruchy, případy vyšší moci, ať již v naší firmě nebo u našich dodavatelů nás zbavují povinnosti dodání nebo dodržení dohodnutých dodacích lhůt. Jsme povinni uskutečnit dodávku dodatečně po odstranění poruchy. Všechny dodávky se uskuteční nevyplaceně ze sídla dodavatele na účet a rizika jakož i náklady objednavatele. Pojištění se uskuteční pouze na základě výslovné písemné objednávky a na náklady objednavatele.

6. Záruka / odpovědnost / náhrada škody

Záruka činí v každém případě v rozporu s ustanovením § 933 (1) AGBG pouze 6 měsíců. Objednavatel je povinen provést okamžitou kontrolu a reklamaci. Aby byla reklamace právně platná, musí být podána písemnou formou. Reklamace je považována za včasnou, pokud je nám doručena do 8 dnů po převzetí nebo po výskytu závady. Objednavatel není oprávněn reklamovat celou dodávku, pokud závadu vykazují pouze části dodávky. Jsme povinni reklamované díly dodatečně dodat nebo vyměnit. Naše záruka se omezuje na dodání chybějících dílů a opravu. Nároky na záruku přesahující tento rámec jsou vyloučeny. V případě, že jsou uplatněny oprávněné záruční nároky, zašle nám objednavatel reklamované zboží na vlastní náklady a vlastní riziko. Po zjištění závady bude zboží na náklady a rizika objednavatele odesláno zpět objednavateli. Nad rámec zákonné odpovědnosti neposkytujeme žádnou záruku. V případě, že záruku poskytuje výrobce, postupujeme objednavateli nároky na záruku, které nám náleží vůči výrobci.
Záruka zaniká, pokud byl předmět nákupu změněn třetí stranou nebo proběhla montáž dílů cizího původu. Na opravy a na použité předměty nákupu se žádná záruka nevztahuje. Pokud bude zboží v průběhu záruční lhůty prodáno dále, záruka zaniká.
Objednavatel není oprávněn odstoupit od nároků z titulu záruky.
Nároky na náhradu škody z jakéhokoli titulu, zejména však následné škody zaviněné vadným výrobkem, jsou s výjimkou úmyslu a hrubé nedbalosti vyloučeny.

7. Podmínky pronájmu

Smluvní strana se zavazuje, že v případě nezaplacení nebo pouze částečného zaplacení a/nebo nedodržení včasné platby uživatelského poplatku po dobu více než alespoň 4 týdnů navzdory splatnosti a písemné upomínky s poskytnutím dodatečné lhůty firmou Wimmer Felstechnik, do 8 dnů vydat poskytnuté předměty v řádném stavu firmě Wimmer Felstechnik případně uděluje již nyní svůj souhlas s tím, aby v případě opomenutí vrácení firma Wimmer Felstechnik pronajaté předměty odebrala. Smluvní strana se v této věci vzdává uplatňování rušení držby a případných nároků na náhradu škody v souvislosti s konkrétním jednáním pro rušení držby. Smluvní strana se dále zavazuje nahradit firmě Wimmer Felstechnik všechny náklady, výdaje (zejména náklady na inkaso, náklady na právního zástupce popř. náklady pověřené společnosti), pokud tyto byly nezbytné k vymáhání práva přiměřenému účelu. Firma Wimmer Felstechnik je navíc oprávněna v případě zpoždění a neúspěšného poskytnutí dodatečné lhůty okamžitě odstoupit od smlouvy a od smluvního partnera požadovat smluvní pokutu nepodléhající soudnímu zmírňovacímu právu ve výši dvojnásobku nezaplaceného zbývajícího poplatku za užívání a také za případné snížení hodnoty postoupených předmětů, které přesahuje míru běžného opotřebení v důsledku používání při řádném plnění smlouvy.

8. Platba

Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné při vystavení. Pokud je dohodnuta platba ve splátkách, dojde ke ztrátě splátkového kalendáře i po nezaplacení pouhé jedné splátky a vzniká povinnost okamžitého splacení celé zbývající částky. V případě, že dojde k prodlení v platbě ze strany objednavatele, nejsme povinni pokračovat v plnění neuskutečněných dodávek. Platby mohou s účinností probíhat pouze na nás samotné. K přijímání peněz není oprávněn žádný zástupce. V případě opoždění platby jsou dohodnuty úroky z prodlení ve výši 12 % nad příslušnou bankovní sazbou. V případě opoždění platby budou platby nejprve zúčtovány z nákladů, poté z úroků a nakonec z hlavní částky. Pokud u objednavatele existuje více dlužních závazků budou platby nejprve zúčtovány z nezajištěných pohledávek a poté ze starších dlužních závazků. Přijímání směnek vyžaduje zvláštní písemnou dohodu. Směnky a šeky budou vždy přijímány pouze pro platbu a ne místo platby. 
Podání reklamace neopravňuje objednavatele k zadržování plateb. Zápočty jsou vyloučeny. 
V případě opoždění platby jsme při stanovení dodatečné lhůty 14 dnů oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu vzniklé škody a ušlého zisku nebo ujednanou pokutu ve výši 10 % dohodnuté ceny.

9. Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení kupní ceny nebo až do vyrovnání všech ostatních pohledávek vyplývajících z obchodního vztahu zůstává zboží našim majetkem. Objednavatel není oprávněn zboží s výhradou vlastnického práva prodávat dále nebo pronajímat. V případě, že je dodané zboží určeno k dalšímu prodeji objednavatelem, postoupí nám objednavatel při dalším prodeji svoji pohledávku z kupní ceny vůči svému zákazníkovi. Jsme oprávněni vymáhat postoupenou pohledávku z kupní ceny přímo u zákazníka objednavatele, avšak nejsme k tomu povinni. Objednavatel nesmí dát dodané zboží s výhradou vlastnického práva do zástavy. Objednavatel nás musí okamžitě informovat o obstavení zboží. Náklady na případné excindační řízení musí uhradit objednavatel.

10. Volba práva, místo plnění a soudní příslušnost

Platí rakouské právo. Místem plnění je náš výrobní závod, příslušným soudem je město Salcburk.

11. Zásady ochrany osobních údajů pro používání služby Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkce služby pro webovou analýzu Google Analytics. Jejím poskytovatelem je společnost Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá takzvané soubory „cookie“. Jsou to textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání dané webové stránky. Informace o vašem používání této webové stránky vytvořené souborem cookie jsou zpravidla odesílány na server společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce společnost Google nejdříve zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google do USA odesílá nezkrácená IP adresa a zde se krátí. Z pověření provozovatele těchto webových stránek společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho využívání těchto webových stránek, k sestavení zprávy o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu vůči provozovateli webových stránek. IP adresa přenášená v rámci služby Google Analytics z vašeho prohlížeče se neslučuje s ostatními daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením v softwaru vašeho prohlížeče. Avšak musíme vás upozornit, že v tomto případě nebudete případně moci v plném rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Mimoto můžete shromažďování dat vytvořených soubory cookie a vztahujících se k vašemu používání webových stránek (včetně IP adresy) pomocí Google a také zpracovávání těchto dat serverem Google zabránit tím, že si stáhnete a nainstalujete Plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkazu. tools.google.com/dlpage/gaoptout

Máte dotazy k našim výrobkům?

Náš kompetentní tým je vám k dispozici!

High Five

Další témata

[Translate to Česky:]

Produkty třetích...

Zemní práce

Zhutňovač půdy WB