Verze červenec 2021

Níže uvedené všeobecné podmínky se vztahují na všechny naše dodávky a služby, pokud nebyly písemně dohodnuty jiné podmínky. Odchylky od zde uvedených podmínek musí být učiněny písemně, aby byly právně účinné. Stejně tak musí být písemné i jakékoli odchylky od této smlouvy.

Pro rozsah dodací povinnosti je rozhodující objednávka zákazníka. V případě, že se naše potvrzení objednávky odchyluje od objednávky objednatele, považuje se naše potvrzení objednávky za odsouhlasené, pokud objednatel do tří dnů od obdržení našeho potvrzení objednávky nevznese písemně námitky. Změny objednávky ze strany kupujícího jsou účinné pouze tehdy, pokud jsou námi písemně potvrzeny. Všechny naše nabídky jsou nezávazné a mohou se měnit. Údaje v popisech plnění (hmotnost a kvalita, provozní náklady atd.) jsou přibližné. Údaje v katalozích, prospektech apod. jsou nezávazné a stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsou výslovně uvedeny v potvrzení objednávky.

Všechny dohodnuté ceny jsou netto ceny bez našich prací. Všechny ceny jsou uvedeny bez balného, dopravy a pojištění. Pokud jsme pověřeni balením, přepravou a pojištěním, budou tyto náklady účtovány zákazníkovi. V případě, že je zboží zasíláno do třetích zemí, nese veškerá cla, daně a další veřejné poplatky objednatel.

Potvrzená doba dodání je nezávazná, pokud nebylo dohodnuto pevné datum. Nároky na náhradu škody způsobené překročením dodací lhůty jsou vyloučeny. Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, pokud se po potvrzení objednávky dozvíme o okolnostech týkajících se finanční situace zákazníka a zákazník nezajistí náš nárok.

Plnění a přechod rizika probíhá vždy s odjezdem z našich dodacích závodů. Kontrola zboží proto musí proběhnout v našem závodě. V případě nepřevzetí zboží ze strany zákazníka přechází riziko na zákazníka, jakmile prohlásíme připravenost k dodání. Pokud nejsou dílčí dodávky výslovně písemně vyloučeny, jsou kdykoli přípustné. Způsob odeslání určujeme my, pokud není písemně dohodnuto jinak. Provozní poruchy, případy vyšší moci, bez ohledu na to, zda k nim došlo v našich prostorách nebo v prostorách našich dodavatelů, nás zbavují povinnosti dodávat nebo dodržovat dohodnuté dodací lhůty. Jsme oprávněni provést následné dodávky po odstranění poruchy. Veškeré dodávky se uskutečňují přepravou ze sídla dodavatele na účet, riziko a náklady zákazníka. Pojištění objednaného zboží/služeb se provádí pouze na základě výslovné písemné objednávky a na náklady objednatele.

V rozporu s ustanovením § 933 odst. 1 AGBG činí záruční doba v každém případě 6 měsíců. Kupující je povinen zboží neprodleně prohlédnout a oznámit vady. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, je-li nám písemně předána do 8 dnů od předání nebo výskytu vady. Zákazník není oprávněn reklamovat celou dodávku, pokud jsou vadné pouze její části. Jsme oprávněni vadné části dodat později nebo je vyměnit. Záruka zaniká, pokud byl předmět koupě upraven třetími osobami nebo instalací dílů cizího původu. Na opravy a použité předměty koupě je jakákoli záruka vyloučena. V případě dalšího prodeje v záruční době záruka zaniká. Zákazník není oprávněn postoupit nároky ze záruky. V případě hrubé nedbalosti je odpovědnost omezena do výše smluvní hodnoty, nejvýše však do částky kryté pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikání (s výjimkou úrazu). Neodpovídáme za nepřímé škody, ušlý zisk, ušlý úrok, neuskutečněné úspory, následné a peněžité škody a škody vyplývající z nároků třetích osob nebo za škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním, přirozeným opotřebením, nesprávnou nebo nedbalou manipulací nebo skladováním.

Záruční nebo záruční reklamaci lze v zásadě uplatnit až po zaslání kompletně vyplněného reklamačního formuláře společnosti Wimmer. Pro záruční práce prováděné prodejci nebo zákazníky byly změněny následující zásady: V případě oprávněné reklamace musí zákazník zaslat reklamované zboží na vlastní náklady a riziko. Po odstranění závady bude zboží vráceno zákazníkovi na jeho náklady a riziko. Za odstranění závad ze strany prodejců nebo zákazníků nelze převzít žádné náklady. Náklady na dopravu budou zpravidla proplaceny pouze v případě nesprávně dodaných komponentů, pokud bude do 3 dnů uplatněna písemná reklamace. Pro předávání přídavných zařízení od společnosti Wimmer platí následující zásady:

- všechna přídavná zařízení musí být předána vyškoleným personálem a seřízena podle našich specifikací.

- Dodané seřizovací protokoly musí být vyplněny a zaslány společnosti Wimmer do 1 týdne po předání jednotky.

Pokud tyto služby nelze prokázat, nevzniká nárok na záruku. Pro instalaci přídavných zařízení a příslušenství Wimmer prováděnou prodejcem nebo zákazníkem platí následující základní zásady:

- Společnost Wimmer ručí pouze za funkčnost dodaných komponent. Vzhledem k velké rozmanitosti konstrukcí hydraulických rýpadel neposkytuje společnost Wimmer žádnou záruku na správnou funkci hotové nástavby. Typ nebo přesné provedení nástavby musí prodejce nebo zákazník přizpůsobit konstrukci rypadla.

Náhradní dodávky reklamovaných náhradních dílů budou vždy účtovány a připsány až po vrácení vadného náhradního dílu a kladném rozhodnutí o reklamaci. K dodávce musí být přiložen dodací list s kopií reklamace. I zde platí nařízení, že nepřebíráme žádné náklady na dopravu. Zpětná dodávka vadných dílů musí dorazit do závodu Thalgau do 30 dnů od přijetí reklamace, jinak je reklamace neplatná.

Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou naše faktury splatné po předložení faktury. Pokud byla dohodnuta platba ve splátkách, nezaplacení byť jen jedné splátky má za následek ztrátu lhůty splatnosti a celá dlužná částka se stává splatnou okamžitě. V případě prodlení s platbou ze strany zákazníka již nejsme povinni pokračovat v plnění dosud neprovedených objednávek. Platby lze provádět pouze s účinky pro nás. Zástupci nejsou oprávněni platby vymáhat. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni účtovat úroky z prodlení v souladu s § 456 rakouského obchodního zákoníku (náhradu škody přesahující tuto částku jsme oprávněni požadovat samostatně), jakož i požadovat náklady na upomínání, vymáhání a náklady na právní zastoupení, pokud jsou nezbytné k příslušnému soudnímu řízení. To zahrnuje paušální částku 40,00 EUR, aniž jsou dotčeny další náklady na vymáhání (ve smyslu § 1333 odst. 2 ABGB). V případě prodlení s platbou se platby započítávají nejprve na náklady, poté na úroky a nakonec na jistinu. V případě více existujících dluhových závazků zákazníka se platby započítávají nejprve na nezajištěné pohledávky a poté na nejstarší dluhové závazky. Vznesení reklamace neopravňuje zákazníka k zadržení plateb. Započtení je vyloučeno. V případě prodlení s platbou jsme oprávněni po stanovení 14denní odkladné lhůty odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu vzniklé škody a ušlého zisku nebo smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané ceny.

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny nebo do vypořádání všech ostatních nároků vyplývajících z obchodního vztahu. Zákazník není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví dále prodávat nebo pronajímat. V případě, že dodané zboží je určeno k dalšímu prodeji zákazníkem, postoupí nám zákazník při dalším prodeji pohledávku z kupní ceny vůči svému zákazníkovi.

Jsme oprávněni uplatnit postoupenou pohledávku z kupní ceny přímo vůči zákazníkovi objednatele, ale nejsme povinni tak učinit. Zákazník nesmí zastavit zboží dodané s výhradou vlastnictví. Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli zadržení zboží. Náklady případného exekučního řízení nese zákazník.

Platí rakouské právo. Místem plnění je náš závod, místem soudní příslušnosti je město Salzburg.

Ochrana osobních údajů a soukromí dotčených osob je pro nás obzvláště důležitá. Osobní údaje proto zpracováváme výhradně na základě právních předpisů [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (DSGVO), zákona o ochraně osobních údajů ve znění ze dne 25. 5. 2018, zákona o telekomunikacích z roku 2003]."

My i klient jsme povinni dodržovat ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (DSG), obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a další zákonné povinnosti týkající se důvěrnosti.

Zpracováváme nezbytné osobní údaje za účelem plnění smlouvy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů (oznámení o ochraně osobních údajů) podle čl. 13 a následujících DSGVO naleznete na naší domovské stránce na adrese: www.wimmer.info/datenschutzerklaerung.

Zákazník je povinen přijmout veškerá nezbytná opatření na ochranu osobních údajů, zejména ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů (např. získat prohlášení o souhlasu dotčených osob), abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely smluvního vztahu.

Objednatel souhlasí s tím, aby mu zhotovitel nebo jím k tomu pověřené společnosti zasílaly zprávy ve smyslu § 107 zákona o telekomunikacích (TKG) pro reklamní účely. Tento souhlas může zákazník kdykoli odvolat na adrese [email protected].

Verze červenec 2021